Kvalitet & Miljö

Sesab jobbar brett med vårt arbete inom kvalitet och miljö. Nedan kan du läsa specifikt om varje område.
 

Kvalitetspolicy – rätt i varje led

Sesabs kvalitetspolicy går ut på att alltid göra rätt i varje led i verksamheten.
Kvaliteten säkerställs genom: 

 •  
 • Kompetensutveckling. 
 •  
 • Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet.
 •  
 • Fastställande och uppfyllande av kunders behov, krav och förväntningar. 
 •  
 • Upprättande och översyn av mätbara kvalitetsmål på alla nivåer i företaget. 
 •  
 • Att kommunicera kvalitetsmålen så att de förstås av alla medarbetar i organisationen. 
 •  
 • Att åtgärda reklamationer och avvikelser snabbt och effektivt, samt med omsorg om kunden.
 •  
 • Att årligen granska, utveckla och underhålla kvalitetspolicyn. 
 •  
 • Att se till att kvalitet är alla medarbetares ansvar.

Miljöpolicy – en naturlig del av verksamheten

Sesabs verksamhet skall präglas av omsorg om miljön och bedrivas i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Sesab Service skall genom nära kontakt med leverantörer och kunder aktivt verka för att så långt som möjligt använda miljömärkta produkter utan att göra avkall på kvaliteten. Vi skall minimera våra utsläpp av kemikalier till vatten. Vi skall ta hand om platsavfallet från våra produkter genom insamling och sortering i kärl. Vidare skall pappersåtervinning säkerställas genom lämplig hantering och sortering. Transporter skall kartläggas och minimeras. Det övergripande ansvaret finns hos ledningen och samordnas av miljöchefen.
 

Miljöpolicyn skall säkerställas genom att:

 • Tillämpa och efterleva gällande miljölagar och föreskrifter.
 • Stimulera de anställdas miljömedvetenhet genom interna utbildningsprogram och säkerställa att alla medarbetare känner till vår miljöpolicy och aktivt bidrar till att denna uppfylls.
 • Ständigt förbättra miljöarbetet utifrån miljöprogram med övergripande, mätbara och detaljerade miljömål. Detta skall vara en naturlig del av det dagliga arbetet.
 • Genom att hålla en årligen utvecklad och underhållen miljöpolicy tillgänglig för allmänheten.
 • Se till att miljön är alla medarbetares angelägenhet.